หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับเกียรติให้เดินแฟชั่นโชว์ชุด "D’Nibong " ภายในงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง ภาคใต้” เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยจาก “โครงการยกระดับย่านการค้าเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เมืองงามชายแดนใต้ จังหวัดยะลา”

คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์นักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขนทัพเดินแบบพรมแดงแฟชั่นโชว์ชุด "D’Nibong"
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับเกียรติให้เดินแฟชั่นโชว์ชุด "D’Nibong " ภายในงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง ภาคใต้” เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยจาก “โครงการยกระดับย่านการค้าเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เมืองงามชายแดนใต้ จังหวัดยะลา” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีอาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม หลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานในวิจัยในรูปแบบของการออกบูธจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมที่เกิดจากงานวิจัย การแสดงนิทรรศการต้นทุนทางวัฒนธรรม (Display) การโชว์การแสดงทางวัฒนธรรมและการสาธิตลงมือปฏิบัติผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

แกลเลอรี่